۱۳۹۷/۹/۱۳

باز

فراموش می‌شویم، چنان‌که هرگز نبوده‌ایم.